Zespół wokalny FLORES ROSARUM(płatki róż) powstał z 2006 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego, jak również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi.

Zespół ma na swoim koncie wykonanie takich dzieł jak: pieśni z LlibreVermell, CodexCalixtinus, Laudario di Cortona oraz chorał gregoriański (m.in. z Graduałów znajdujących się w Archiwum Katedry Wawelskiej). Flores Rosarum koncertował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. II Międzynarodowy Festiwal Chorału Gregoriańskiego Ars CantusGregoriani (Kraków, 2007), Festiwal Młodych u Franciszkanów (Sanok, 2008), Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej (Kraków, 2009, 2012), II Letni Festiwal „Muzyka nad Zdrojami” (Szczawnica, 2009), Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (Łódź, 2010), Wielkopostne Śpiewanie (Lublin, 2012) oraz w Słowenii i we Włoszech. Obecnie zespół rozpoczyna pracę nad Graduałem Jana Olbrachta (Wawel ms 44, 43 i 42) oraz muzyką klasztorów żeńskich w Małopolsce w epoce średniowiecza.

Jesienią 2013 Flores Rosarum wykonał największe dzieło muzyczne Hildegardy, jakim jest Ordo Virtutum. Do tego przedsięwzięcia Flores Rosarum zaprosił również znakomity zespół Peregrina, specjalizujący się w muzyce średniowiecznej, mający swą siedzibę w Bazylei. Ordo Virtutumjest moralitetem przeznaczonym do scenicznego wykonania i okazał się wspaniałym wyzwaniem dla zespołu, zarówno od strony muzycznej jak i aktorskiej, a i również niezwykłym wydarzeniem dla słuchaczy, zwłaszcza - ale nie tylko - tych zainteresowanych muzyką średniowiecza oraz postacią Hildegardy z Bingen.Ordo Virtutum był przedstawiany na prestiżowych Festiwalach Banchetto Musicale w Wilnieoraz na Festiwalu Fide et Amore w Żorach.

Skład zespołu na koncercie: Magdalena Grzonka, Maria Klich, Anita Pyrek, Julieta Gonzales-Springer, Katarzyna Wiwer, Susi Ferfoglia (kier. artystyczne).

FLORES ROSARUM (rose petals) – a vocal ensemble established in 2006 out of love for the music created by medieval mystic Hildegard of Bingen. The founder of the band is Susi Ferfoglia – a lecturer at the Interuniversity Institute for Church Music (a joint entity of the Academy of Music, the Pontifical University of John Paul II and the Cardinal Franciszek Macharski Archdiocesan School of Music in Kraków) where she teaches organ and runs courses in the history and practice of the Gregorian chant, as well as lectures the pedagogy of culture and the history of culture and civilization. The ensemble brings together singers who are professionally involved in the study of early music and historical performance practices.

The band has performed such works as the songs from Llibre Vermell, Codex Calixtinus, Laudario di Cortona and Gregorian chants (including with Graduals kept in the Archives of the Wawel Cathedral). Flores Rosarum appeared on stage at numerous festivals in the country and abroad, including the 2nd International Festival of Gregorian Chants Ars Cantus Gregoriani (Kraków, 2007), the Franciscan Youth Festival (Sanok, 2008), the Days of Church Music in the Archdiocese of Kraków (Kraków, 2009, 2012), the 2nd Summer Festival "Music at the Springs" (Szczawnica, 2009 ), the Spring Days of Organ and Chamber Music (Łódź 2010), the Lenten Singing (Lublin, 2012), as well as in Slovenia and Italy. Currently, the band is working on the John I Albert Gradual (Wawel manuscripts no. 44, 43 and 42) and the music of convents in Poland’s Małopolska in the Middle Ages.

In autumn 2013, Flores Rosarum performed the greatest work by Hildegard, namely Ordo Virtutum. Flores Rosarum invited Peregrina, an excellent ensemble specializing in medieval music from Basel, to participate in the project. Ordo virtutum is a morality play intended for stage performance which proved to be a great challenge for the band, both in terms of music and acting. It is also an unusual experience for the audience, especially, but not exclusively, those interested in the music of the Middle Ages and the character of Hildegard of Bingen. Ordo Virtutum was performed at prestigious festivals such as Banchetto Musicale in Vilnius and Festival Fide et Amore in Żory.
Band members in concert: Magdalena Grzonka, Maria Klich, Anita Pyrek, Julieta Gonzales-Springer, Katarzyna Wiwer, Susi Ferfoglia (artistic manager).