ks. Jacek Urban prałat, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia Kościoła, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Specjalista historii powszechnej XIX wieku oraz dziejów Kościoła Powszechnego, zwłaszcza w XIX. i XX. wieku. Znawca dziejów Krakowa i Katedry Wawelskiej. Od 2009 roku kanonik gremialny kapituły katedralnej na Wawelu.

Rev. Jacek Urban, a prelate, PhD in history, specializing in the history of the Church, an associate professor at the Pontifical University of John Paul II in Krakow; a specialist in the general history of the nineteenth century and the history of the Universal Church, in particular in the nineteenth and twentieth centuries; an expert in the history of Krakow and the Wawel Cathedral; since 2009, a canon of the Wawel Cathedral Chapter.