Bogusław Grabowski, ur. 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie zorganizował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego

w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 600 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji,we Włoszech, w Szwajcarii,Belgii,Holandii, Danii, Szwecji, USA, równieżnaUkrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

Bogusław Grabowski, born 1955 in Sopot, an organist and composer, full professor working at the Academy of Music in Gdansk where he authored the curriculum for the Church Music Institute and teaches organ and improvisation. He also lectures at other theological universities. Since 1985 he has been the main organist at St. Mary's Basilica in Gdańsk. He is an active promoter of music in Gdańsk and the Pomerania region where he has organized more than 600 concerts as part of international festivals or concert series. He is director of the International Festival of Organ, Choir and Chamber Music in Gdańsk. He gives concerts at major centres in Poland, and abroad including Germany, England, France, Italy, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Denmark, Sweden, USA, Ukraine, Belarus, Latvia and Russia. He has recorded several albums, including organ music /Poland, Germany, USA/, as well as his own compositions with the participation of choirs and symphony orchestra, and improvisations. He is a specialist in the design, construction and maintenance of organs. For his work he has received numerous awards and honours.