26 kwietnia, piątek / April 26, Friday
19.00 / 7.00 p.m. 
Hubicki / Cisło Conversation
Kino Miejsce, ul. Orkana 2 

Dwójka chłopaków dojrzewa obok siebie przez dziesięć lat, na przełomie których, ścierają się przede wszystkim intelektualnie i charakterologicznie. Pomimo skrajnie różnych osobowości, od liceum łączyła ich pasja do gór, długich rozmów i muzyki. Na przestrzeni lat wspólnie zdobywali szczyty górskie, grali razem w kilku zespołach, skończyli Akademię Muzyczną, budowali własne światopoglądy, nagrali dwie płyty i zostali pedagogami. Co jakiś czas wracał temat stworzenia duetu - nigdy natomiast nie wiedzieli, co miałby grać ów twór, i co byłoby wspólnym mianownikiem tak różnych od siebie ludzi. Odpowiedź przyszła po dekadzie - elementem wspólnym dla wszystkich aktywności dwójki przyjaciół, były niekończące się dyskursy. Dlatego Hubicki/Cisło Conversation postanowił oprzeć swój koncept nie na gatunku muzycznym, lecz na sposobie realizowania formy - na żywym dialogu. I tak okazało się, że spectrum utworów, które duet wziął na warsztat, jest bardzo szerokie - dobór materiału oparł się na sentymentalnych wyborach muzyków. Dlatego znajdują się tam standardy jazzowe, muzyka etno, piosenki popularne oraz własne kompozycje. Wszystko to obleczone jest otwartymi formami, tak, by pozostawić jak najwięcej przestrzeni do rozmowy.


HUBICKI/CISŁO CONVERSATION, two boys grow up alongside each other for ten years, during which they collide mostly intellectually and characteristically. Despite those differences, since high school they were connected with passion for mountain, long talks and music. Over the years they conquered mountain peaks, played together in few band, finished Musical Academy, build their views on World, recorded two albums and became educators. Every now and then the idea of creating a duo came back, but they never settled on what type of music might be played by such form, and what might become a common ground for these two, different people. The answer came after decade – their binding element were unending disputes. This is why Hubicki/Cisło Conversation decided to base their concept not on music genre, but on the way of form implementation – on living dialogue. And this is where it was realized that this due has a very broad spectrum – the choice of material came from their sentiments. This is why there are jazz standards, ethnic music, popular songs and their own compositions. Everything is encased in free forms, so to leave as much space for conversation.