§ 1

 1. Przegląd Filmów o Sztuce odbędzie się w terminie 10.04. – 14.04.2019 w Zakopanem.


§ 2

 1. Organizatorem Przeglądu Filmów o Sztuce jest Burmistrz miasta Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.


§ 3

 1. Do przeglądu można zgłaszać filmy wyprodukowane w latach 2015 -2018 .§ 4

 1. Do przeglądu można zgłaszać filmy dokumentalne i telewizyjne reportaże poświęcone różnym dziedzinom sztuki – malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, muzyka, literatura, teatr, film, balet, grafika, architektura (do 60 minut).
 2. W przeglądzie mogą brać udział również filmy krótkometrażowe, filmy fabularne (do 30 min.) i animowane poświęcone sztuce..
 3. Z przeglądu wyłączone są filmy, które brały udział w selekcji poprzedniej edycji Przeglądu oraz filmy reklamowe.


§ 5

 1. O zakwalifikowaniu filmu do przeglądu decyduje Komisja Selekcyjna Przeglądu Filmów o Sztuce w składzie: Urszula Dubowska, Jerzy Armata, Maciej Wojak.


§ 6

 1. Filmy zakwalifikowane do przeglądu oceni profesjonalne Jury, składające się z reżyserów, krytyków sztuki, artystów i historyków sztuki.
 2. Jury przyznaje Grand Prix.
 3. Procedura wyłaniania laureata przeglądu jest protokołowana.
 4. Informacja o członkach Jury zostanie opublikowana na stronie www.pfos.pl i w katalogu festiwalowym.


§ 7

 1. Jury 22. Przeglądu Filmów o Sztuce przyzna nagrodę Złotego Pegaza, na która składa się statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł, Srebrnego Pegaza – statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł. i Brązowego Pegaza – statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł.


§ 8

 1. Oficjalne ogłoszenie wyniku nastąpi podczas gali 22. Przeglądu Filmów o Sztuce.


§ 9

 1. Filmy należy nadsyłać w terminie od 3.01.2019 - do 10.03.2019 roku.


§ 10

1. Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:

 • wypełniając kartę zgłoszenia online dostępną na  stronie www.pfos.pl
 • wgrywając plik MP4 lub MOV lub przesyłając publiczny lub prywatny link video

z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym – Vimeo, YouTube, itp. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.


§ 11

 1. O zakwalifikowaniu filmu do przeglądu zgłaszający zostaną powiadomieni mailowo. Wyniki selekcji zostaną opublikowane na stronie www. pfos.pl do dnia 20 marca 2019 roku.
 2. Filmy zakwalifikowane do przeglądu należy przesyłać na nośnikach: DCP (preferowane), DVD lub Blu-ray.
 3. Wraz z filmem należy przesłać kadry przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym i materiałach promocyjny

Wysyłka materiałów na koszt zgłaszających na adres:

Przegląd Filmów o Sztuce

Zakopiańskie Centrum Kultury

Ul. Krupówki 41

34-500 Zakopane


§ 12

1. Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych 22. PFoSz. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych PFoSz, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno- promocyjnych i ich emisji na stronie: www.pfos.pl, kanale YT oraz na profilach w social mediach dedykowanych Przeglądowi.


§ 13

1. Organizator zastrzega sobie prawo do trzykrotnej emisji zakwalifikowanych do Przeglądu filmów.


§ 14

1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich ani żadnych przepisów prawa. 


§ 15

 1. Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO uczestników 22. edycji Przeglądu Filmów o Sztuce oraz osób zaangażowanych w organizację m.in. Jury są Burmistrz miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury ul.Kościeliska 7 34-500 Zakopane. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 491.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Konkursu.
 3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji rozpatrzenia zgłoszeń, wyłonienia laureata lub laureatów, publikacji wyników w oparciu o dobrowolną zgodę osoby zgłaszającej swój udział (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu spełnienia ciążących na organizatorze obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.).
  W przypadku wyrażenia oddzielnej wyraźnej zgody dane będą przetwarzane w w celu kierowania do uczestnika przez organizatora treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych wydarzeniach, promocjach czy konkursach lub przyszłych edycjach PFoS.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez Organizatorów przez okres trwania Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach promocyjnych czy marketingowych dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii• podmioty i osoby współpracujące z organizatorem w związku z przebiegiem PFoS w szczególności członkowie jury;
  • podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo-finansowe i podatkowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.
 6. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii),
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
   3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Dane można usunąć, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy organizator na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  * RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE